Kendetegn For Et Essay Format

Clueless about how to use et al. in your paper?

No need to fear. This handy guide will have you "rollin' with the homies" and citing like a pro in no time.

Before we get into the nitty-gritty details, it helps to first understand the literal meaning of the phrase. That way, you'll know exactly what you're saying when you use the term.

The phrase et al. is derived from the Latin phrase et alia, meaning and others. The most common way you'll see et al. used in academic papers is in references, both for in-text citations and in the reference list.

For example, you might see the phrase, "Horowitz et al. (2012) published ground-breaking research," which means that Horowitz and others published the research.

One important thing to remember is that, no matter what, et is never followed by a period. Only al. is followed by a period. That means that et al. is the only proper spelling of the phrase.

Another key thing to note is that most major style guides (including APA, MLA, Chicago Manual of Style, and Harvard) do not require et al. to be italicized. However, some field-specific publications require the italicization of the phrase, so it's always a good thing to double-check.

Using et al. appropriately varies between style guides. Check out the different style guides below to make sure you're using this elusive phrase correctly.

APA

A work by three to five authors

When dealing with a work by three to five authors in APA format, list all the authors the first time you cite the source, either in the signal phrase or in parentheses. For example:

(Lucas, Horowitz, & Stovitz, 1995)

On subsequent references to that source, use the first author's last name in the signal phrase or parentheses followed by et al.

(Lucas et al., 1995)

A work by six or more authors

Even at the first usage, if there are six or more authors in the citation, simply use et al. rather than listing all the authors. Use only the first author's name, followed by et al., as follows:

Mariens et al. (1995) argued...

(Mariens et al., 1995)

MLA

A work by more than three authors

Similarly, MLA uses et al. when citing a work by more than three authors. Again, you should provide the first author's last name, followed by et al. Here's an example:

Students counter Hall, Geist, and Stoeger's complaints of tardiness by noting that tardiness is a community contribution and not the efforts of one individual alone (Birkenstock et al. 4).

Chicago

A work by four or more authors

Chicago Manual of Style varies slightly in terms of formatting. This is because Chicago allows for the use of either footnotes or in-text citations. Think that excuses you from using et al. correctly? As if!

Remember that Chicago always uses et al. when referring to four or more authors, just as we have previously seen in APA style.

Footnotes:

On first use: Murray Duvall et al., Woman, Why Don't You Be Answerin' Any of My Pages . . .

On subsequent uses: Duvall et al., Woman . . .

In-text citations:

(Duvall et al. 1995)

In the bibliography, list all the authors, regardless of how many there are.

Harvard

A work by more than three authors

Again, with more than three authors, write the last name of the first author followed by et al. every time you cite the source. One again, use the first author's last name only. Then, write et al. in parentheses or using a signal phrase:

(Tiscia et al. 1995)

Tiscia et al. (1995)

Please note that Harvard style can vary between schools, and this includes the use of et al. Be sure to refer to your preferred or required style guide for updated information or any kind of variation between institutions.

Conclusion

There! We've now covered how to use et al. and when to use et al. in all of the major style guides. You'll be clueless no longer!

Related Articles

5 Times Celebrities Showed Us They Could Write

Take a look at these five thought-provoking essays that showed us celebrities could tackle big issues in their writing.

How Do I Know If I'm Plagiarizing?

Although plagiarism sometimes consists of a simple copy-and-paste of someone else's words, it is often much subtler than that. Here are eight ways plagiarism can sneak into your writing (even when you don't intend for it to).

The Ultimate Essay Checklist

Writing an essay can be overwhelming. This ultimate essay checklist by Scribendi will guide you through the process from introduction to works cited.

 Back to Advice and Articles

Hvad er essayanalyse?

Når man skal analysere et essay, skal man holde sig genrens kendetegn for øje. På et tekstnært niveau kan man holde øje med form og indhold og spændingen mellem disse. På et mere overordnet niveau kan man se, hvilken sammenhæng essayet indgår i, og hvilke problemstillinger det sætter op. Man kan kalde det for næranalyse, kommunikationsanalyse og samfundsanalyse. En analyse vil altid være funderet i læserens egen viden og sammenhæng, men jo flere analyseværktøjer, læseren har, jo dybere kan man komme i analysen. 

Hvordan analyserer man et essay?

De første tilnærmelser til essayanalyse kan gøres ved at kigge på alt det rundt om selve essayet. Det sker for at sætte essayet ind i en sammenhæng og i en periode, så man på den måde har et kvalificeret udgangspunkt at læse ud fra.

Spørgsmål kan være:

– Hvad er essayets titel og evt. undertitel?

– Hvem er essayets forfatter? Hvad kan det evt. give af forventninger til teksten?

– Hvornår er essayet skrevet?

– I hvilken sammenhæng er essayet indgået? (hvilket medie, hvilken distributionsform, evt. hvilken samfundsmæssig/politisk kontekst)

– Hvem er ved første betragtning essayets målgruppe? 

Når de ydre elementer er på plads, kan man gå nærmere ned i teksten. Man skal gerne have læst teksten minimum to gange, før man begynder analysen. Efter første gennemlæsning danner man sig et intuitivt billede af essayet, og efter anden gennemlæsning kan man begynde at lægge mærke til detaljer i sprog, tone og indhold.  

I den følgende tekstlæsning kan man stille nogle af disse spørgsmål: 

Indhold

– Hvordan er tekstens forløb? Er der en indledning, en refleksion og en afrunding? Hvordan viser de enkelte elementer sig i teksten? Er der en brat eller glidende overgang mellem de forskellige afsnit?

– Hvad handler essayet om? Hvilke emner bringer forfatteren op?

– Hvilken tid og hvilket sted foregår essayet? Hvilken betydning har det for essayet og den problemstilling det præsenterer?

– Hvilket miljø og hvilke mennesker optræder i essayet? På hvilke måder kommer disse karakterer til udtryk? Er de vurderet positivt eller negativt i teksten? Hvordan kommer denne vurdering til udtryk?

– Hvordan fremtræder fortælleren? Er det en tydelig fortæller eller en skjult fortæller? Hvordan påvirker fortællesituationen tekstens udtryk? 

Stil/sprog

– Hvilke sproglige virkemidler benytter essayet sig af? Metaforer? Ironi? Slang? Adjektiver? Er der mange ord med negative eller positive merbetydninger? Er ordene ladede eller neutrale?

– Passer stilen sammen med indholdet, eller er der en spænding mellem form og indhold?

– Hvis der er argumentation i teksten, er den så primært følelsesladet eller fagligt funderet? 

Genre

– Hvordan passer dette essay ind i genren? Hvilken undergenre kan det klassificeres under? Hvis det er svært at placere i en underkategori – hvorfor? Hvilke andre genrer læner det sig op ad (kronik, dagbog, brev, artikel, novelle) Ligner det noget andet, du har læst? 

Tema

– Hvilket hovedtema og hvilke evt. sidetemaer er der i essayet? 

Kommunikation

– Hvilken kommunikationssituation optræder essayet i? Er det trykt i en avis, et tidsskrift, på nettet? Hvilken målgruppe er essayet henvendt til? Hvordan er forholdet mellem tekst og kontekst? Passer indholdet sammen med det medie, essayet optræder i?

Fortolkning/perspektivering

– Hvad vil forfatteren sige med dette essay? Hvilke refleksioner og overvejelser har forfatteren gjort sig og hvordan gives de videre til modtageren? Hvad er tekstens intention? Hvilken politisk, samfundsmæssig eller kulturel sammenhæng er essayet skrevet ind i, og hvordan belyser essayet dette? Er essayet en refleksion over en bestemt tilstand i samfundet? 

Sammenfattende om essayanalyse

Essayet er en bred og til tider svært definerbar genre. Den kan omhandle mange forskellige temaer, variere meget inden for sprog og udtryk og udforme sig på mange forskellige måder. En analysemodel for essays vil derfor rumme en lang række spørgsmål, som essayet ikke nødvendigvis har svar på.

I en analyse veksler man mellem at se på essayets enkeltdele og essayet som helhed. Efter første gennemlæsning får man et overordnet indtryk af teksten, afsenderen og kommunikationsforholdet, derefter dykker man analyserende ned i teksten og ser på enkeltkomponenterne. Til sidst løfter man blikket fra brødteksten og lader alle observationerne samle sig til en overordnet analyse.

0 thoughts on “Kendetegn For Et Essay Format”

    -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *